ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > บึงกาฬ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.บึงกาฬ เขต 21
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 45 หมู่ 10   ตำบล ปากคาด
   อำเภอ ปากคาด   จังหวัด บึงกาฬ   รหัสไปรษณีย์ 38190
โทรศัพท์: 0-4248-1123
โทรสาร: 0-4248-1123-4
เว็บไซต์: http://www.pakkhatpit.org/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,533 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อนุศักดิ์  นะตา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นางกฤตยา ชมภูเขา
 ภาษาไทย 
  2. นายกฤษฎา ศรีพรม
 ไม่ระบุ 
  3. นางกิติยา ชาวหนอง
 ไม่ระบุ 
  4. นายเกษม คำสา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน
 ไม่ระบุ 
  6. นายจักรภัทร์ จันทสาร
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด
 ภาษาไทย 
  8. นางสาวจิตติยา บุญส่ง
 ไม่ระบุ 
  9. นายเจริญ แดงเจริญ
 ไม่ระบุ 
  10. นายเฉลิม นาคเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นายชัยสุวรรณ ภักดีไทย
 ไม่ระบุ 
  12. นางซ่อนกลิ่น กาหลง
 ไม่ระบุ 
  13. นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์
 ไม่ระบุ 
  14. นายดำรงเดช เวียงอินทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  15. นางธิราภรณ์ ภักดีไทย
 ไม่ระบุ 
  16. นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์
 ไม่ระบุ 
  17. นางบุญญาพร อุทุมมา
 ไม่ระบุ 
  18. นางบุญสม นาคเสน
 ไม่ระบุ 
  19. นางประไพศรี ศรีทอง
 ไม่ระบุ 
  20. นายปริญญา พนาลิกุล
 ไม่ระบุ 
  21. นางสาวปิยะฉัตร ยืนยง
 ไม่ระบุ 
  22. นางพานี นาคเสน
 ภาษาไทย 
  23. นางเมตตา ปัญญารัตน์
 ไม่ระบุ 
  24. นางสาวยาจิตร์ แสนชัยยา
 ไม่ระบุ 
  25. นางสาวรัชฎาพร เชียงทอง
 ไม่ระบุ 
  26. นางละเอียด ประเสริฐสุข
 ไม่ระบุ 
  27. นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง
 ไม่ระบุ 
  28. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว
 ไม่ระบุ 
  29. นางสาววรรณษา นครชัย
 ไม่ระบุ 
  30. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
  31. นางวาริน วรรณาวงศ์
 ไม่ระบุ 
  32. นายวิเชษฐ์ ศรีระพรม
 ไม่ระบุ 
  33. นายวีระชัย นจวงราช
 ไม่ระบุ 
  34. นายวีระยุทธ มณีโคตร
 ไม่ระบุ 
  35. นายวุฒิพงศ์ บุตรโพธิ์ใบ
 ไม่ระบุ 
  36. นางสาวศรีประภา สุนารักษ์
 ไม่ระบุ 
  37. นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์
 ไม่ระบุ 
  38. นายสะอาด พันธ์เดช
 ไม่ระบุ 
  39. นายสากล คล่องดี
 ไม่ระบุ 
  40. นายสุชาติ พอยสุข
 ไม่ระบุ 
  41. นางสาวสุชาวดี กองนาง
 ไม่ระบุ 
  42. นางสุชีรา ขรรค์แก้ว
 ไม่ระบุ 
  43. นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์
 ไม่ระบุ 
  44. นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว
 ไม่ระบุ 
  45. นายเสน่ห์ ไม้แสนดี
 ไม่ระบุ 
  46. นายอนุศักดิ์ นะตา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  47. นางสาวอาทิตญา ยารี
 ไม่ระบุ 
  48. นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรี
 ภาษาไทย 
  49. นางสาวอุราพร ผลบุญ
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16221951