ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 2
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 728/2   ถนน พระราม 4   แขวง สี่พระยา
   เขต บางรัก   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์: 0-2637-1178
โทรสาร: 0-2234-3744
เว็บไซต์: http://www.buddhajak.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,032 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       รัตน์จำเรียง  เพชรแก้ว
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางกัญญารักษ์ พันธุ์ประสิทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางสาวกัลยา คุ้มอารีย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางสาวกัลยา รสสูงเนิน
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นางสาวกาญจนา จรูญศิริเสถียร
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางสาวชนานุช ตุนสุวรรณนนท์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางช่อเอื้อง ขุนทน
 คณิตศาสตร์ 
  7. นายฐิติกรณ์ คำรอด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางณัชชา ศรีแจ่ม
 คณิตศาสตร์ 
  9. นางสาวณัฐวิภา เตชะไพบูรณ์
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นางนฤมล บุณฑริก
 ศิลปะ 
  11. นางพิศมัย มงคลวิเชียร
 ภาษาไทย 
  12. นางสาวมาลา ชูเกียรติศิริ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  13. นางมาลินี อาจบำรุง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  14. นางละมัยพร สิริบรรสพ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  15. นายวิทยา วิทยวงศ์สกุล
 วิทยาศาสตร์ 
  16. นางวิไลลักษณ์ ปาณิกบุตร
 ภาษาต่างประเทศ 
  17. นางเวียงแก้ว หมายราบรื่น
 ภาษาต่างประเทศ 
  18. นางศรีสุดา แทรกสุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  19. นายสมบูรณ์ อังศุภโชติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  20. นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  21. นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์
 ไม่ระบุ 
  22. นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  23. นางสิริรัตน์ โพธิสระ
 งานอนามัย 
  24. นายสุชาย สันติจิตรุ่งเรือง
 ภาษาต่างประเทศ 
  25. นางสาวสุชารัตน์ มหาพรไพศาล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  26. นายสุปรีชา สาริกานนท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  27. นางสุพรรณี สรงฤทธิรัตน์
 ไม่ระบุ 
  28. นางสาวสุภาพร อุ่นวงศ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  29. นายสุรพล วนิจเกื้อผล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  30. นางอมรา สมพงษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  31. นางอรอุมา บุญไตร
 วิทยาศาสตร์ 
  32. นางอรุณี วัฒนกุล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  33. นางสาวอารีย์ ขุนชิต
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  34. นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาติ
 ภาษาไทย 
  35. นางเอมอร อ้วนนวล
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15982227