ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 2
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 47 หมู่ 2   ถนน สุคนธสวัสดิ์   แขวง ลาดพร้าว
   เขต ลาดพร้าว   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์: 0-2570-9939
โทรสาร: 0-2570-9693
เว็บไซต์: http://www.sw2.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 5,525 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ลาวัลย์  พุ่มผกา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางลาวัลย์ พุ่มผกา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางโสภาพรรณ ชิตวิเศษ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางอัญชลี เทศวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
  4. นางกาญจนา ชุมศรี
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
  5. นางเนาวรัตน์ ชูสกุล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นางสาววันทนี หงษ์อร่าม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
  7. นางสาวจุรีรัตน์ อโณทัยไพบูลย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319154