ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 1
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 99/1 หมู่ 1   ถนน บางบอน 5   แขวง บางบอน
   เขต บางบอน   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10150
โทรศัพท์: 0-2429-3600
โทรสาร: 0-2429-3740 ต่อ 106
เว็บไซต์: http://www.ndr.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,193 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       กุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางกุหลาบ เจียมอุทิศศักดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสาวภารณี มีชิน
 ภาษาต่างประเทศ 
  3. นายสินชัย อยู่แฉ่ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
  4. นางสาวสรินนา รักอนันตชัย
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2550
  5. นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสาวเกศสุดา มหัทธนทวี
 ไม่ระบุ 
  7. นายชะลอ ศรีนาค
 ไม่ระบุ 
  8. นายชาคริต เอี่ยมเจริญ
 ไม่ระบุ 
  9. นายชาตรี จินดามณี
 ไม่ระบุ 
  10. นายชาติชาย อ่อนเจริญ
 ไม่ระบุ 
  11. นายโชติ จี่พิมาย
 ไม่ระบุ 
  12. นางสาวนริสรา เดชพรหม
 ไม่ระบุ 
  13. นางสาวนันท์ธิตา ปานณรงค์
 ไม่ระบุ 
  14. นางสาวนิชานันท์ ตันงาม
 ไม่ระบุ 
  15. นางสาวเบญจวรรณ ดีรักษา
 วิทยาศาสตร์ 
  16. นางประณีต จูจรูญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. นายประดิษฐ บุญมา
 ไม่ระบุ 
  18. นายประยงค์ กองจันทร์
 ไม่ระบุ 
  19. นายประวัติ อุนธุโร
 ศิลปะ 
  20. นางปรียา จันทร์ดอน
 ไม่ระบุ 
  21. นางผุสดี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 ไม่ระบุ 
  22. นายพงษ์ศักดิ์ จงจิตสิน
 ไม่ระบุ 
  23. นางพวงเพชร ศิลาอ่อน
 ไม่ระบุ 
  24. นางรัชนี วงศ์พัฒนกิจ
 ไม่ระบุ 
  25. นางสาวลัดดา สมหวัง
 ไม่ระบุ 
  26. นางสกุลทิพย์ จรุงจิตต์
 ไม่ระบุ 
  27. นายสมเจตน์ จันทร์กระจ่าง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  28. นายสมพร ขันเพ็ชร์
 ไม่ระบุ 
  29. นายสรกฤช ขวัญเจริญ
 ไม่ระบุ 
  30. นางสิริกาญจน์ แพทย์คดี
 ไม่ระบุ 
  31. นางสาวสุพินญา ศิสาลัง
 วิทยาศาสตร์ 
  32. นางเสริมสุข อุปลกะลิน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  33. นางเสาวนิตย์ ตะเพียนทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  34. นายอดิศร ขาวสะอาด
 ภาษาไทย 
  35. นางอมรรัตน์ เกตุใหญ่
 ไม่ระบุ 
  36. นางอวยพร ตาละลักษณ์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15982278