ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
สังกัด กทม.
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 96/1 ซอยพัฒนาการ 26   ถนน พัฒนาการ   แขวง สวนหลวง
   เขต สวนหลวง   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์: 0-2318-8028
โทรสาร: 0-2318-8028
เว็บไซต์: http://203.155.220.242/mtynnw/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 571 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สาวิตรี  จั่นนาค
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางพัชนีย์ แสงรุ่ง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางสาวภัคภร ตุลยดาชินเดช
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางสาวศิริวรรณ ขอรสกลาง
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นางสาวศุภรณ์ ภูวัด
 ภาษาไทย 
  5. นางสาวิตรี จั่นนาค
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
  6. นางสาวศิวพร เจริญสุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7. นางสาวศุภวรรณ ศุภกิจวัฒนา
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2552
  8. นางสาวกฤชญา จงใจรักษ์
 ไม่ระบุ 
  9. นางสาวกิตญาภัทร แข็งฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
  10. นายไกรทอง กล้าแข็ง
 ไม่ระบุ 
  11. ว่าที่ร้อยตรีณัฐจักร์ อิสระวิทยะชัย
 ไม่ระบุ 
  12. นางสาวดารารัตน์ หงษ์ขาว
 ไม่ระบุ 
  13. จ.ส.อ.ทนง พุ่มพานิช
 ไม่ระบุ 
  14. นายธาดา ปานนพภา
 ไม่ระบุ 
  15. นางสาวพนิดา เอี่ยมนูญ
 ไม่ระบุ 
  16. นางสาวพรพัฒนา พงษ์ธนู
 ไม่ระบุ 
  17. นางสาวเมริน ก้านสน
 ไม่ระบุ 
  18. นางสาวรจนี บุญลือ
 ไม่ระบุ 
  19. นางสาวรัศมี บุตรดี
 ไม่ระบุ 
  20. นางวรรณดา เกษสงคราม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  21. นายวัชราโรจน์ ภูมิลำเนา
 ไม่ระบุ 
  22. นางสาววิรงค์รอง จันทะสี
 ไม่ระบุ 
  23. นางสาวศรีสุดา ชานนท์
 ไม่ระบุ 
  24. นายสมคิด ศรีสัจจา
 ไม่ระบุ 
  25. นายสายันต์ พรมสูงยาง
 ไม่ระบุ 
  26. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สิงหเดช
 ไม่ระบุ 
  27. นายสุชาติ สาลีวรรณ์
 ไม่ระบุ 
  28. นางสาวสุรีย์ ศรีบุญเรือง
 ไม่ระบุ 
  29. นายโสภณ ไวยวรณ์
 ไม่ระบุ 
  30. นายอนุสรณ์ เตือประโคน
 ไม่ระบุ 
  31. นางอุทัยวรรณ นุ่มมีศรี
 ไม่ระบุ 
  32. นางสาวอุมาพร พิมพ์สุตะ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  33. ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรภร ชุ่มโสตร์
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319120