ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
สังกัด สพป.
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 87   ถนน จรัสเมือง   แขวง รองเมือง
   เขต ปทุมวัน   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์: 0-2215-5875
โทรสาร: 0-2611-9994 ต่อ 0
เว็บไซต์: http://www.sitabutr.8m.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,180 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ผุสดี  แจ้งวันสุข
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางสาวธิดารัตน์ กายศิริ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2548
  2. นายอธินาถ ศิริเมฆา
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
  3. นางสาวจันทร์จิรา หงษาคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางสาวสุนันท์ ตระกูลทิพย์
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2551
  5. นางกัญชฎากานต์ ไฝทอง
 ไม่ระบุ 
  6. นายกำพล ชื่นบานเย็น
 ไม่ระบุ 
  7. นายคมวัฎ กันภัย
 ไม่ระบุ 
  8. นางชนิตาภา ธนะปลื้ม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  9. นางสาวดวงตา วีระพงศ์
 ไม่ระบุ 
  10. นางธนวรรณ อิงคุทานนท์
 ไม่ระบุ 
  11. นางนฤมล ศรนารา
 ไม่ระบุ 
  12. นางสาวนิตยา สุนทโรวิทย์
 ไม่ระบุ 
  13. นางนุชเนตร กาญจนา
 ไม่ระบุ 
  14. นางผุสดี แจ้งวันสุข
 ไม่ระบุ 
  15. นางสาวภิรัตน์ รัตนชู
 ไม่ระบุ 
  16. นางสาวมะลิ สุทธิกมลา
 ไม่ระบุ 
  17. นางลัดดา โทวระ
 ไม่ระบุ 
  18. นางวาสนา ศรีแสง
 คณิตศาสตร์ 
  19. นางสาววิไลรักษ์ สุขสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
  20. นางศิริพร เที่ยงชุดติ
 ไม่ระบุ 
  21. นายสมควร สมบูรณ์พงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  22. นางสมปอง แสงทอง
 ไม่ระบุ 
  23. นายสัญชัย เศรษฐ์วรกิจ
 วิทยาศาสตร์ 
  24. นางสาวสุจิตรา วิทยากร
 ไม่ระบุ 
  25. นางสุวรรณา เชื้อบุญทอง
 ไม่ระบุ 
  26. นางสาวสุวรรณา อุ่นม่วง
 ไม่ระบุ 
  27. นายเสนีย์ เชื้อบุญทรง
 ไม่ระบุ 
  28. นางสาวเสาวณีย์ พึ่งพรพรหม
 ไม่ระบุ 
  29. นางอรนสิน ภีกดีวรกิจสกุล
 ไม่ระบุ 
  30. นางสาวอรอนงค์ ศรีสังข์
 ไม่ระบุ 
  31. นางอังคณา ศรีคงยศ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  32. นายกิตติศักดิ์ บุตรตามา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319265