ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 2
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 540 หมู่ 2   ถนน ลาดปลาเค้า   แขวง จรเข้บัว
   เขต ลาดพร้าว   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์: 0-2570-7343 ต่อ 214
โทรสาร: 0-2570-7575
เว็บไซต์: http://www.lpp.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,576 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อาภรณ์  วงษ์นิ่ม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางชุลีพร เจริญดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นางสุนันทา งามเมืองปัก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางอาภรณ์ วงษ์นิ่ม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  4. นางทรัพย์ทรวง ชลสิทธิ์
 ภาษาไทย 
  5. นางปริยฉัตร วิบูลย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นางสาวปิยพร แสงนวล
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นางปิรันธนา พรประสิทธิ์
 คณิตศาสตร์ 
  8. นางรัตนา เดชจันทร์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นางวันเพ็ญ ช่วยประสิทธิ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  10. นางสาคร ผ่านสำแดง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  11. นางสาวอ้อมทิพย์ วัฒนดิลกวิชช์
 วิทยาศาสตร์ 
  12. นางสาวอุษณีย์ สุขุมาลินท์
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319031