ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 2
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต 1/22   ถนน งามวงศ์วาน   แขวง ทุ่งสองห้อง
   เขต หลักสี่   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์: 0-2580-1555
โทรสาร: 0-2591-1445
เว็บไซต์: http://www.rvb.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,767 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ขนิษฐา  เที่ยงธรรม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางชญาณี นาคะไพบูลย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นายนคร ชูสอนสาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางนิภา แสงรัตน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2550
  4. นางจิรฐา แก้วทรงพล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  5. นางชนัดดา ยินดีงาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางณัฐมน ฤกษ์สมโภขน์
 ศิลปะ 
  7. นางมัณฑนา ฟักขาว
 คณิตศาสตร์ 
  8. นางศิริพร เวชภูติ
 ภาษาต่างประเทศ 
  9. นางสาริณี ปัญญา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  10. นางสิริมา วงศ์โยธา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  11. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย
 บรรณารักษ์ 
  12. นางวรรณธิวา ประดับลาย
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319072