ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว
สังกัด กศน.
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่: เลขที่ 39/127 หมู่ 13 ซอยโชคชัย 4   แขวง ลาดพร้าว
   เขต ลาดพร้าว   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์: 0-2538-8639
โทรสาร: 0-2538-5854
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อรอุระ  จันทรจำนง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางจิตตกาญจน์ มงคลบูรณะศิริ
 ไม่ระบุ 
  2. นางสาวดอกอ้อ แข็งแรง
 ไม่ระบุ 
  3. นางสาวนิตยา ชัยชมภู
 ไม่ระบุ 
  4. นางสาวนิตยา พรจันทึก
 ไม่ระบุ 
  5. นางสาวปริญญา แก้วแสนตอ
 ไม่ระบุ 
  6. นายภูวินทร์ ทานะมัย
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวยุวดี เครือภูเขียว
 ไม่ระบุ 
  8. นายสุรศักดิ์ หาริวร
 ไม่ระบุ 
  9. ว่าที่ ร.ต.หญิงอรอนงค์ แซ่เจี่ย
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15981925