ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 1
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 35 ก   ถนน เอกชัย   แขวง บางขุนเทียน
   เขต จอมทอง   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10150
โทรศัพท์: 0-2415-0683, 0-2415-3291
โทรสาร: 0-2416-3526
เว็บไซต์: http://www.mws.ac.th/home.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 3,328 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ผุสดี  โมกขวิสุทธิ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสาวคนึงนิตย์ สุนทวนิค
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นายจตุวุฒิ อาตม์อุย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายชำนาญ มีลาภ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางผุสดี โมกขวิสุทธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  5. นางธนาภรณ์ ประพันธ์พจน์
 ภาษาไทย 
  6. นางสาวปฐมา แพร่หลาย
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวปภาวริน กรอบทอง
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางสาวประภา กีรเกียรติ
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นางปราณี เสียงสืบชาติ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  10. นางปิ่นอุมา สังกะรัตนินทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  11. นางวีญารัตน์ สวนส้มจีน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  12. นางสาววีณา เพชรจิระวรพงศ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  13. นางศราวัณ คำพร้อง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  14. นางสรรธณา บุตรทองคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  15. นางสาวมยุรี สะถามันต์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  16. นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่
 ภาษาต่างประเทศ 
  17. นางวัชราภา ทองมี
 ศิลปะ 
  18. นางสาวอรนุช บุญส่ง
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15982249