ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
สังกัด สพป.
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 1128   ถนน ลาดพร้าว   แขวง สามเสนนอก
   เขต ห้วยขวาง   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10320
โทรศัพท์: 0-2511-4049, 0-2513-7128
โทรสาร: 0-2939-9871
เว็บไซต์: http://www.pibool.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.4
จำนวนนักเรียน: 2,018 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เตือนจิต  ณ ราช
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายกัมพล ศุภผล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสาวศรียุพา อยู่เย็น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  3. นายปรีดา ธารารมย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางพูลทรัพย์ เชาว์วาทิน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นางเพ็ญนภา แฟงเอม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสุทิศา เตียวเจริญโสภา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  7. นางสาวเตือนจิต ณ ราช
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  8. นางนภาพร แก้วแสง
 ภาษาต่างประเทศ 
  9. นางสาวเนตรนะภา พวงไทย
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นางสาวสุพรรษา ปำเมโด
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2553
  11. นางสาวทัชชกร มะยะเฉียว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2554
  12. นายธีระวัฒน์ หนูขาว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  13. นายนราศักดิ์ สุทธิพูล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319134