ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
สังกัด กทม.
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่: เลขที่ 401/2   ถนน อ่อนนุช   แขวง ประเวศ
   เขต ประเวศ   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์: 0-2321-5355
โทรสาร: 0-2321-5355
เว็บไซต์: http://www.msuwit.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,206 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ปนัดดา  แย้มภักดิ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวกมลทิพย์ พรหมเศรณี
 ประจำชั้น 
  2. นางสาวกาญจนา ทับทิมศรี
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  3. นางสาวขนิษฐา สุชชื่น
 คณิตศาสตร์ 
  4. นางสาวขวัญเรียม คำเสาร์
 ศิลปะ 
  5. นางสาวชนัดดา สมัยคำ
 ภาษาไทย 
  6. นายเชาวลิต สาราช
 ศิลปะ 
  7. นางสาวฐานิศวร์ นันท์ธรกุลภัทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางสาวปนัดดา แย้มภักดิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  9. นางสาวปัทมา นิตยกัญจน์
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  10. นางสาวไพวัลย์ สีลาโคตร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  11. นางสาวรัชนี บุญเชิด
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  12. นางรื่นฤดี อินจันทร์
 ไม่ระบุ 
  13. นางวรนันท์ คูประเสริฐ
 ภาษาไทย 
  14. นางวิสันรัตน์ ศรีแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
  15. นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร
 วิทยาศาสตร์ 
  16. นางสาวศนิชา สงภักดี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. นายสธน เกษมธนบูรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  18. นางสาวสรัญญา วรณศิลป์
 วิทยาศาสตร์ 
  19. นายสุทัศน์ จีนกลาง
 ภาษาไทย 
  20. นางสาวอรวรรณ เจริญรักษ์
 ภาษาไทย 
  21. นางสาวอริสา สุขสวัสดิ์
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2553
  22. นายเจริญ แก้วศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  23. นายอิทธิพล กลั่นดอกไม้
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
  24. นายธนวัฒน์ ฤทธิไธสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15982264