ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
สังกัด กทม.
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่: เลขที่ 10   ถนน เทศบาลนิมิตเหนือ   แขวง ลาดยาว
   เขต จตุจักร   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์: 0-2591-5474
โทรสาร: 0-2580-7445
เว็บไซต์: http://www.prachaniwet.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,843 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ฉวีวรรณ  พินิจ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางกฤติกา โภคากร
 ประจำชั้น 
  2. นางสาวจันทณา บุญรุ่ง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นายเจนณรงค์ สดใสจิตต์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางสาวฉวีวรรณ พินิจ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  5. นายณรงค์ มีแดง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นายพรกฤษณ์ ปิ่นกุมภีร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นายสมคิด ดำริห์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2553
  8. นายศุภกุล บุตรยุทธ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319197