ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
สังกัด สพป.
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 210   ถนน ราชวิถี   แขวง บางยี่ขัน
   เขต บางพลัด   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์: 0-2424-2244, 0-2424-5777, 0-2424-5377-9
โทรสาร: 0-2435-4397
เว็บไซต์: http://www.khemasiri.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ป.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,593 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ณิชชาอร  บุญบุตร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางณิชชาอร บุญบุตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสาวเพ็ญนิภา นรินทรกุล ณ อยุธยา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2548
  3. นางสาวจิตรลดา เหงี่ยมไพศาล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  4. นางสาววัลลภา นันตะโภค
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  5. นางกนกกาญจน์ ช้างทอง
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  6. นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว
 ประจำชั้น 
  7. นางสาวกนกอร สารแดง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8. นางกัญญรัตน์ น้อยนวล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นางสาวเกษร แสงประทีป
 ประจำชั้น 
  10. นางคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต
 คณิตศาสตร์ 
  11. นางจินตนา รัศมี
 ศิลปะ 
  12. นางจุฑาทิพย์ อ่อนอ้าย
 ภาษาต่างประเทศ 
  13. นางสาวชนม์ธนัช วัชรไตรรงค์
 ประจำชั้น 
  14. นางสาวชลลดา สุขประเสริฐ
 คณิตศาสตร์ 
  15. นายชาคริต เตชะนันท์
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  16. นางชิตชณัฐ วรารักษ์
 ประจำชั้น 
  17. นางชุติมา บุญยานันต์
 ประจำชั้น 
  18. นางฐิติยา รณยุทธ
 ประจำชั้น 
  19. นางดวงใจ เจริญวงศ์
 ศิลปะ 
  20. นางเตือนจิตต์ พลับวังกล่ำ
 ไม่ระบุ 
  21. นางธาริณี ยิ่งถาวร
 วิทยาศาสตร์ 
  22. นางสาวนงลักษณ์ คงขจรกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  23. นางสาวนวรัตน์ ธรรมสวัสดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  24. นางนาฎยา แสงประทีป
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  25. นางสาวเนาวรัตน์ ปาริฉัตต์กุล
 ประจำชั้น 
  26. นางแน่งน้อย ลิ่มสมบูรณ์
 ประจำชั้น 
  27. นางปนัดดา กิ่งมณี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  28. นางปนัดดา ศรศึก
 ประจำชั้น 
  29. นางสาวประไพพิศ ตันสกุล
 วิทยาศาสตร์ 
  30. นางสาวปาริฉัตร ศรีนพรัตน์
 ประจำชั้น 
  31. นางสาวปาริชาต พุ่มจีน
 ประจำชั้น 
  32. นางพรทิพย์ ศรีชลา
 วิทยาศาสตร์ 
  33. นางสาวพิมพรรณ รอดฮวย
 ประจำชั้น 
  34. นางพิมรัตน์ ยิ้มศิริ
 ประจำชั้น 
  35. นางสาวภัทธีรา บุญเมือง
 ประจำชั้น 
  36. นางมะลิวรรณ ไวปรีชี
 ไม่ระบุ 
  37. นางมะลิวัลย์ มาทจันทร์
 ประจำชั้น 
  38. นางสาวมารศรี สง่าพันธ์
 ประจำชั้น 
  39. นางสาวมีนา สุริสาร
 ไม่ระบุ 
  40. นางสาวรัตนา ศิริกิจ
 ประจำชั้น 
  41. นางสาวรุ่งอรุณ รัตนพันธ์
 ประจำชั้น 
  42. นางวงเดือน สอนประภา
 คณิตศาสตร์ 
  43. นางวรภร รุ่งแก้ว
 ประจำชั้น 
  44. นางวรรณภร ประสานนาม
 ภาษาต่างประเทศ 
  45. นางสาววิสุดา ทับทิมทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
  46. ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล แก้วมุกดา
 ประจำชั้น 
  47. นางสมใจ ศรสุวรรณ
 ประจำชั้น 
  48. นางสาวสมพร ทักษิณาจารี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  49. นางสราณีย์ ศรีสถาพร
 ประจำชั้น 
  50. นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล
 วิทยาศาสตร์ 
  51. นางสาวสุขใจ หนูขวัญ
 ภาษาต่างประเทศ 
  52. นางสุดสงวน วงษ์สูง
 ประจำชั้น 
  53. นางสาวสุทธจิรา หลวงพันเทา
 ประจำชั้น 
  54. นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม
 ภาษาไทย 
  55. นางสาวสุนันท์ สถะวีระวงส์
 ประจำชั้น 
  56. นางสาวสุมณี เพ็งพิทักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
  57. นางสาวสุมาลี อ่วมเพียร
 ประจำชั้น 
  58. นางอภิลาภิศ บุญบำรุง
 ประจำชั้น 
  59. นางสาวอรุณรัตน์ แสงมั่ง
 ประจำชั้น 
  60. นางสาวอารีรัตน์ ชัชชวลิตสกุล
 ภาษาต่างประเทศ 
  61. นางสาวอำไพพรรณ ประพันธศิริ
 ภาษาต่างประเทศ 
  62. นางอุทุม เธียรราชกิจ
 ประจำชั้น 
  63. นางอุบลรัตน์ แย้มขจร
 ไม่ระบุ 
  64. นางอุไรวรรณ์ สร้อยแก้ว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  65. นายเอกรินทร์ เหมือนทอง
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2551
  66. นางสาวเจตย์กัญญา สาระภี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  67. นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2553
  68. นางสาวบุญชื่น ฉิมเกิด
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  69. นางสาววันเพ็ญ จันธิมา
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319004