ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 1
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 111   ถนน เพชรเกษม 48   แขวง บางด้วน
   เขต ภาษีเจริญ   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์: 0-2869-6465
โทรสาร: 0-2457-1291
เว็บไซต์: http://www.chanpradit.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ยงยุทธ  ผลวัฒนะ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวศศิชา ประชัน
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2552
  2. นางสาวเกศรินทร์ หาญดำรงรักษ์
 ภาษาไทย 
  3. นางทัศนีย์ แก้วดี
 ศิลปะ 
  4. นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภา
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นางนภาพร วงศ์พุทธา
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นายยงยุทธ ผลวัฒนะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นายศักรินทร์ ศักดานเรศว์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นายสมศักดิ์ เตี้ยบัวแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
  9. นางสาวนวลจันทร์ พันธุ์แสงอร่าม
 ภาษาต่างประเทศ 
  10. นางมณีรัตน์ สายจันทร์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  11. นางรัศมี วงษ์สมบัติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319194