ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
สังกัด กทม.
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 16/1 หมู่ 4   ถนน สรงประภา   แขวง สีกัน
   เขต ดอนเมือง   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์: 0-2565-2525
โทรสาร: 0-2565-2525 ต่อ 10
เว็บไซต์: http://203.155.220.242/prachautid/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       มณีรัตน์  ศรีจันทร์ฮด
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นางสาวจิรัฏฐ์ เกษตรสินธุ์
 อื่น ๆ 
  2. นางณัชภรณ์ ปานเนียม
 ไม่ระบุ 
  3. นางสาวดวงสมร สารินทร์
 ภาษาไทย 
  4. นายพิเชฐ ทองอร่าม
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นางสาวมณีรัตน์ ศรีจันทร์ฮด
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นายมนต์ชัย วงษ์ไทย
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นางสาววรวรรณ วีระไพบูลย์
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2554
  8. นางดวงแข ณ สงขลา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  9. นางสาวสุชีรา รัตนถาวร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319262