ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 2
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 286   ถนน พระราม 3   แขวง บางโพงพาง
   เขต ยานนาวา   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์: 0-2295-1338, 0-2295-1300
โทรสาร: 0-2295-1338
เว็บไซต์: http://www.chaophya.th.edu/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,252 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ศุภิดา  ทิตยาภรณ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นายกฤษนพชร ไพรวรรณ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางกิ่งแก้ว พงษ์ปฏิพัทธ์
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางคะนึงนิจ บุญโต
 ภาษาไทย 
  4. นางจตุพร เปรมชื่น
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นางสาวจรวย ทัศนียสกุลชัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสาวจวงจันทร์ สินเจิมสิริ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางจันทรา ประภัศร
 คณิตศาสตร์ 
  9. นายจามร ชุนสาย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  10. นางจิตรี วงศ์รัตนาวิน
 ภาษาไทย 
  11. นางจิรพร ศิริวัฒนี
 ภาษาต่างประเทศ 
  12. นายชำนาญ อินสิติ
 ศิลปะ 
  13. นางฐิติพรรณ บัวหมื่นชล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  14. นายณรงค์ คงกิจ
 ไม่ระบุ 
  15. นายณรงค์ สกุลกรุณา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  16. นางดวงเดือน เพลาจันทร์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. นางธนัชพร เลิศไกร
 ภาษาไทย 
  18. นางธารารัตน์ น้อยแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  19. นายธิติศักดิ์ ทองสุข
 วิทยาศาสตร์ 
  20. นางนวลศิลป์ เพ็ชรงาม
 วิทยาศาสตร์ 
  21. นางน้ำทิพย์ เกลียงปัฏนนท์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  22. นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  23. นางบุณยวดี ปึงศิริเจริญ
 คณิตศาสตร์ 
  24. นางเบ็จพร จะน้ำค้าง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  25. นายประเทียน กันทะเขียว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  26. นางสาวประภัสสร กาญจนประการ
 ภาษาต่างประเทศ 
  27. นายปราโมทย์ ครองบุญศรี
 ภาษาต่างประเทศ 
  28. นายปรีชา ศรีภา
 วิทยาศาสตร์ 
  29. นางสาวพรทิพย์ ตั้งไชยวรวงศ์
 ไม่ระบุ 
  30. นางพุลสุข วงศ์ยะรา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  31. นางมณี เขีนวสตา
 ภาษาต่างประเทศ 
  32. นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์
 ศิลปะ 
  33. นางสาวรุจนา เรณูแย้ม
 วิทยาศาสตร์ 
  34. นางสาวลัดดา วิทยานุภาพยืนยง
 วิทยาศาสตร์ 
  35. นางลิปดามาศ รอดเรื่องฤทธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  36. นางวชิรา ศิริจิตรจินดา
 ศิลปะ 
  37. นางศุภิดา ทิตยาภรณ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  38. นางสาวสมใจ ทรงคุณแท้
 คณิตศาสตร์ 
  39. นางสิริจิตร์ พิริยะไตรนาถ
 ภาษาต่างประเทศ 
  40. นางสาวสุกัญญา เศรษฐีรังสรรค์
 ภาษาต่างประเทศ 
  41. นางสาวสุธาวดี วังแก้ว
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  42. นายสุธี เรืองโรจน์
 ศิลปะ 
  43. นางสาวสุนิต จันทร์คง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  44. นางสุปราณี เจริญกิจมงคล
 วิทยาศาสตร์ 
  45. นายสุภพล บัวก้านทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  46. นางสาวสุวพร บูรณพงศ์
 คณิตศาสตร์ 
  47. นางโสภิ คงไพรสันต์
 วิทยาศาสตร์ 
  48. นายอุดม ใจทัศน์กุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  49. นางเอื้อมพร บรรเจิดธีรกุล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15982220