ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา บทความ
สังกัด สพป.
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 45/40   ถนน จรัญสนิทวงศ์   แขวง วัดท่าพระ
   เขต บางกอกใหญ่   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์: 0-2411-1506, 0-2411-2357
โทรสาร: 0-2864-3379, 0-2411-2755
เว็บไซต์: http://www.sesawech.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,282 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สุชาติ  นิลพงษ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางจรวยพร ดวงมรกต
 ไม่ระบุ 
  2. นายสมอาจ ฉลาดล้น บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  3. นางสาวกรรณิกา นาควัชระ
 บรรณารักษ์ 
  4. นางกิรณี พุ่มไม้
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  5. นางชีวา กลิ่นดี
 คณิตศาสตร์ 
  6. นายดำรงค์ ก้อนจันทึก บทความ
 ไม่ระบุ 
  7. นายเดชา แช่มลำยอง
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นายนพดล ดวงมรกต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นางสาวนุชรี ไววิทยะ
 ภาษาต่างประเทศ 
  10. นายบุญธรรม เหลืองธนพลกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  11. นางสาวประภาพร ฝาชัยภูมิ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  12. นายปรีชา วิเศษศิริ
 ไม่ระบุ 
  13. นางภัชรินทร์ ปรรณารม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  14. นางสาวเมลดา ศรีโรจน์
 ไม่ระบุ 
  15. นายยงยุทธ์ แตงโม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  16. นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่พิศาล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. นางรัชนี กุศลกู้เกียรติ
 ภาษาต่างประเทศ 
  18. นางรุ่งนภา คลังสุวรรณ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  19. นางวลัยลักษณ์ ทองอ่อน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  20. นางวัฒนา พฤกษะศรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  21. นางสาววิมล นิลสมุย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  22. นางสาวเวียงรัตน์ แสงสวัสดิกุล
 ภาษาต่างประเทศ 
  23. นางสาวศรีนวล อ่อนพิมพ์
 ภาษาไทย 
  24. นางศรีวิภา สุวรรณถาวร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  25. นางศุภมาส นัยนาภาภรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  26. นายสมบัติ สุขสำรวม
 วิทยาศาสตร์ 
  27. นายสมบูรณ์ วัฒนมงคลสุข
 ศิลปะ 
  28. นายสมโภชน์ ไวถนอมสัตว์
 ไม่ระบุ 
  29. นายสังคม แก้วสว่าง
 ไม่ระบุ 
  30. นายสุขวัฎ โอชารส
 วิทยาศาสตร์ 
  31. นางสุจินดา เศรษฐกรชัย
 ภาษาไทย 
  32. นายสุชาติ นิลพงษ์ บทความ
 วิทยาศาสตร์ 
  33. นายสุเชษฐ์ ชโลธรสุวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  34. นางสุมาลย์ วัชรสิงห์
 วิทยาศาสตร์ 
  35. นางอรวรรณ พูลขวัญ
 ภาษาไทย 
  36. นางอลิษา ยอดมงคล
 คณิตศาสตร์ 
  37. นางอัจฉรา ชุมพันธ์
 ภาษาไทย 
  38. นายอำนวย อินทรชิต
 ภาษาต่างประเทศ 
  39. นางอุษณีย์ จิระวัฒน์ธนกุล
 ภาษาไทย 
  40. นางอุษณีย์ สิงหานนท์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  41. นางสาวเด่นนภา รุ่งศิริ
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2552
  42. นายดนัย สุพรรณ
 วิทยาศาสตร์ 
  43. นายตุลยดา สุดกระโทก
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2554
  44. นางจิดาภา ไผ่งาม
 คณิตศาสตร์ 
  45. นางสาวธิมาพร ดำรงภูมิ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  46. นางมารินา ฉิมเฉลิม
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2555
  47. นางสาวทองพูน ขันซ้าย
 คณิตศาสตร์ 
  48. นางสาววาสนา น้อยอุทัย
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319086