ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 1
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 512/1   ถนน จรัญสนิทวงศ์ 32   แขวง ศิริราช
   เขต บางกอกน้อย   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์: 0-2424-1671, 0-2424-6873
โทรสาร: 0-2433-4550, 0-2424-5432
เว็บไซต์: http://www.suwannaramwittayakom.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,283 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       บุปผา  กาลพัฒน์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นายคณีพล ภัยชนะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางลาวรรณ คุ้มเจริญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2548
  3. นายพันธุ์ศักดิ์ เกียรติสมกิจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  4. นางสาวกณิการ์ เกื้อรุ่ง
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นางกิติญา เนิดน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางจีรวัลย์ ต่อศรี
 คณิตศาสตร์ 
  8. นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นางจุไรรัตน์ เสือนุ่ม
 ศิลปะ 
  10. นางฉันทนา รัชตะชาติ
 ภาษาต่างประเทศ 
  11. นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  12. นางสาวดวงกมล บุณย์เพิ่ม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  13. นายทวีทรัพย์ รสานนท์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  14. นางนวลสวัสดิ์ ประเสริฐอัมพร
 ภาษาต่างประเทศ 
  15. นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  16. นางนิตธินันท์ ยอดภิญญาณี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  17. นางนิตยา สูงสถิตานนท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  18. นางบุปผา กาลพัฒน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  19. นางสาวบุปผา ปานแม้น
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  20. นางประไพพรรณ จังหวัด
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  21. นายประภัส ผลหมู่
 วิทยาศาสตร์ 
  22. นางสาวประยงค์ ฉิมน้อย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  23. นายประวิทย์ สามเพชรเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  24. นางปราณี เสทือนวงษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  25. นางปิ่นทอง โพธิ์ศรี
 ภาษาต่างประเทศ 
  26. นางสาวผาณิติก์ วิไลสูงเนิน
 ภาษาไทย 
  27. นางพรพรรณ พิสิฏฐศักดิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  28. นางสาวพรศรี เจริญวัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  29. นางสาวพัทธ์ธีรา จินดาสกุลยนต์
 ภาษาต่างประเทศ 
  30. นางสาวพิณทอง เหมือนดอกไม้
 ภาษาต่างประเทศ 
  31. นางพิศมัย กิตติวิสาร
 ภาษาไทย 
  32. นางเพชรรัตน์ วิเศษภักดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  33. นายไพสิน เจริญนิตย์
 ศิลปะ 
  34. นางสาวมาลัย วงษ์มาลีวัฒนา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  35. นางยุวเรศ มีชื่น
 คณิตศาสตร์ 
  36. นายวรดี จิตรวิบูลย์
 ภาษาไทย 
  37. นางวรรณนิภา เอี่ยมสอาด
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  38. นางสาววรรณา ราชศิริส่งศรี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  39. นางวัชราภรณ์ สุขเจริญ
 ภาษาไทย 
  40. นางวัชรีย์ ลลิตลัคณา
 ภาษาต่างประเทศ 
  41. นายวิเชียร สุขจันทร์
 วิทยาศาสตร์ 
  42. นางสาววิภา สมโภชพฤฒิกุล
 ภาษาไทย 
  43. นางศิริพร ผุดพัฒน์
 ภาษาต่างประเทศ 
  44. นางศิริรัตน์ ศิลอาภรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  45. นางศิริวรรณ เทพสุทธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  46. นายสมจิตต์ มีชื่น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  47. นางสมใจ วจนะประภา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  48. นางสมศรี ดงสุวรรณ
 วิทยาศาสตร์ 
  49. นายสราวุฒิ พัฒรากุล
 วิทยาศาสตร์ 
  50. นายสายัณห์ เสียงแจ้ว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  51. นางสาวสุภัตรา แย้มยิ้ม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  52. นางสุภัทรา อินต๊ะคำ
 ศิลปะ 
  53. นางสาวสุภาพร บุญศิริ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  54. นางโสภา อินวะษา
 ภาษาไทย 
  55. นายอดิรัฐ ปิยัมบุตร
 วิทยาศาสตร์ 
  56. นางอรวรรณ บำรุงศักดิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  57. นางอังคณา อินทรักษา
 ภาษาต่างประเทศ 
  58. นางอัจฉราวรรณ กัลยาณสิทธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  59. นายอาคม แผ่แก้วมณี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  60. นายอำนวย ปุญญปัญญา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  61. นายอำนาจ อินทร์ศวร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  62. นางสาวอุษา ตามประวัติ
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319263