ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กรุงเทพฯ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
สังกัด สพม.
สพท.กรุงเทพฯ เขต 2
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 567   ถนน สรงประภา   แขวง สีกัน
   เขต ดอนเมือง   จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์: 0-2566-4163, 0-2566-1456
โทรสาร: 0-2566-1455
เว็บไซต์: http://www.seekun.th.edu/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,338 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       รัตนา  ยอดนารี
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางพัธนา เพ็ญภาคกุล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  2. นางมลิวรรณ นิรมลพิศาล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางรัตนา ยอดนารี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางอารมณ์ ชอบศิลประกอบ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2550
  5. นางจิรัฐติกาล ก้อนเพชร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสาวจุฑารัตน์ เปาทอง
 ศิลปะ 
  7. นางลัดดา พันธุมจินดา
 คณิตศาสตร์ 
  8. นางสมพร วาณิชยชาติ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  9. นางสาวอรอนงค์ ฟ้าคนอง
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นางอาภรณ์ แสงรัศมี
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319090