ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > อำนาจเจริญ
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.อำนาจเจริญ เขต 29
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 122 หมู่ 6   ถนน ชยางกูร   ตำบล อำนาจ
   อำเภอ ลืออำนาจ   จังหวัด อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์ 37000
โทรศัพท์: 0-4527-2337
โทรสาร: 0-4527-2336
เว็บไซต์: http://www.lueamnat.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 967 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ลัดดาวัลย์  ผ่องแผ้ว
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นายเฉลิมพล สายเดน
 ศิลปะ 
  2. นางลัดดาวัลย์ ผ่องแผ้ว
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางวิภารัตน์ คณะพันธ์
 คณิตศาสตร์ 
  4. นายส่งเสริม มณีใสย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางสาวสายพิน มิลภา
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นางสุปราณี มณีใสย
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2550
  7. นายทวีศักดิ์ สิงหะไชย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  8. นางปัทมาพร พลเยี่ยม
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2554
  9. นายเรกสิทธิ์ ฟอแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294182