ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > อำนาจเจริญ
โรงเรียนนายมวิทยาคาร บทความ
สังกัด สพม.
สพท.อำนาจเจริญ เขต 29
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่:    ถนน อรุณประเสริฐ   ตำบล นายม
   อำเภอ เมือง   จังหวัด อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์ 37000
โทรศัพท์: 0-4554-0025
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/nayom/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 531 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ทุกระดับทุกห้องได้เรียนอย่างน้อย 16 คาบต่อปี เป็นหรือกำลังผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       นงรัก  ขันตี
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางนงรัก ขันตี บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางนวลจันทร์ ส่วนบุญ
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นายประพันธ์ ทองยศ
 คณิตศาสตร์ 
  5. นายประมวล พรมทา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสาวลดาวัลย์ สุรำไพ
 ประจำชั้น 
  7. นางวิจิตรา มณีสาย
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2550
  8. นางสาวกัลลิกา ศรีหาสาร
 ภาษาต่างประเทศ 
  9. นางสาวสายฝน พูลผล
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  10. นายยุทธศักดิ์ ศรีขาว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นางสาวสุคนธ์ ทุมาสิงห์
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2554
  12. นายสุนทร หินซุย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294200