ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านพุเลียบ
สังกัด สพป.
สพท.กาญจนบุรี เขต 1
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 99/1 หมู่ 5   ตำบล หนองบัว
   อำเภอ เมือง   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71190
โทรศัพท์: 0-3463-3272
โทรสาร: 0-3463-3311
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 363 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เพ็ญพักตร์  เจนจบวงษ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางกาญจนา ตั้งสายัณห์
 ประจำชั้น 
  2. นายจรูญ ธนะฤกษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายชำนาญ ตันติกำธน
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นายณรงค์ชัย วัฒนชโนบล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายธนู มังกะโรทัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นางประทิน ทิพย์โอสถ
 ภาษาต่างประเทศ 
  7. นางเพ็ญพักตร์ เจนจบวงษ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  8. นายเสรี ฉายะเจริญ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
  9. นางรัชนี ดวงใจ
 ประจำชั้น 
  10. นางรุ่งสุรีย์ ใบไม้
 ประจำชั้น 
  11. นางเรณู สกุลงาม
 ประจำชั้น 
  12. นางวิลาวรรณ กองเนียม
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2554
  13. นางสุนิสา จารุจารีต
  
  14. นางสุภิญ คุณสุวรรณ์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294551