ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > พัทลุง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.พัทลุง เขต 12
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 9   ตำบล บ้านพร้าว
   อำเภอ ป่าพะยอม   จังหวัด พัทลุง   รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์: 0-7462-4411
โทรสาร: 0-7462-4412
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/papayom/news.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,074 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วิปัศย์  ดำแก้ว
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายวิปัศย์ ดำแก้ว
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นายสุดชาย สุวรรณมณี
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2550
  3. นางจิตรา คงแก้ว
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นายดุลภัทร คุรุการเกษตร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  5. นางภาณินี วรเนติวุฒิ
 วิทยาศาสตร์ 
  6. นางสุมิตรา นิลโมจน์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2555
  7. นางจินตนา สุพรรณ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294623