ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > พัทลุง
วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง
สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 150 หมู่ 1   ถนน พัทลุง-ควนกุฎ   ตำบล ควนมะพร้าว
   อำเภอ เมือง   จังหวัด พัทลุง   รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์: 0-7484-0449
โทรสาร: 0-7484-0449
เว็บไซต์: http://cdapt.bpi.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ป.ตรี
จำนวนนักเรียน: 534 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       มารศรี  เชาวลิต
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายเชื้อ จันทร์เพชร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางปาจรีย์ นพสุวรรณ
 ภาษาต่างประเทศ 
  3. นางมารศรี เชาวลิต
 ไม่ระบุ 
  4. นายวัลลพ รอดภัย
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
รุ่นปี 2550
  5. นางวันดี โชติพานิช
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นางสุพรรณ ชุมช่วย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294407