ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > พัทลุง
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.พัทลุง เขต 12
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 6 หมู่ 1   ตำบล ลานข่อย
   อำเภอ ป่าพะยอม   จังหวัด พัทลุง   รหัสไปรษณีย์ 93110
โทรศัพท์: 0-7460-0705-6
โทรสาร: 0-7460-0706
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/nikom1/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 537 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สายใจ  รักประสูตร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางจำเรียง แก้วนาม
 ภาษาไทย 
  2. นางจุฑารัตน์ เอี่ยมสมบัติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางสาวชุลีพร สังคานาคิน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นายมทูร พูลสวัสดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  5. นางสายใจ รักประสูตร
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294264