ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดนำร่อง อาชีวศึกษา > อุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สังกัด สอศ.
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 8   ถนน โพธิศรี   ตำบล หมากแข้ง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์: 0-4224-6690
โทรสาร: 0-4224-3236
เว็บไซต์: http://www.udvc.ac.th
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 2,726 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       มนัสนันท์  ราตรีหว่าง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นายถาวร วันระหา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นางรุจิรา บุญรักษา
 ไม่ระบุ 
  3. นายวีระพล ประสงค์ศิลป์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2550
  4. นายพัทธพล วรรณทองสุก
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2551
  5. นายชนิธ ไลเมือง
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวต้องรัก บุษราคัม
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวทิพย์วัลย์ แสงทอง
 ไม่ระบุ 
  8. นางสาวนัสชา ญาณประสาท
 การตลาด 
  9. นางวันทิตา โพธิสาร
 ไม่ระบุ 
  10. นางสถิรดา ทาขุลี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  11. นางสาวสุธานี โสโท
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  12. นางอุษณีย์ มณีรัตน์
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  13. นายสุทธิใจ ไชยราช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16222004