ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดนำร่อง อาชีวศึกษา > หนองคาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
สังกัด สอศ.
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่:    ถนน มิตรภาพ   ตำบล หนองกอมเกาะ
   อำเภอ เมือง   จังหวัด หนองคาย   รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์: 0-4242-2715-6
โทรสาร: 0-4241-2017
เว็บไซต์: http://www.nkvc.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 2,134 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สุคนธ์  เอกอุ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสาวพัชรา ทิพย์อาสน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสุจิตรา ยุวนิช
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
  3. นางสาวกีรติ หล่มศรี
 ไม่ระบุ 
  4. นายเกียรติศักดิ์ จุลปาน
 ไม่ระบุ 
  5. นางสาวขวัญศิริ ธรรมวงศา
 ไม่ระบุ 
  6. นายคณิศร แพงแสง
 ไม่ระบุ 
  7. นางชฎาธาร สาวะรีพล
 ไม่ระบุ 
  8. นางชลกมล ดิลกลาภ
 ไม่ระบุ 
  9. นายชัยชนะ ไชยทองศรี
 ไม่ระบุ 
  10. นายณรงค์ สุดตา
 ไม่ระบุ 
  11. นางสาวณัฐกานต์ พนา
 ไม่ระบุ 
  12. นางสาวธัญญรัตน์ ดีรักษา
 ไม่ระบุ 
  13. นางสาวนภากุล นิละโคตร
 ไม่ระบุ 
  14. นายประวัติ พนาลิกุล
 ไม่ระบุ 
  15. นางปรานทิพย์ นามเกียรติ
 ไม่ระบุ 
  16. นายพงสัน หัดที
 ไม่ระบุ 
  17. นางพนิดา จันทะมาตร
 ไม่ระบุ 
  18. นายไพศาล รุ่งเป้า
 ไม่ระบุ 
  19. นางมัณฑนา นิลกำเนิด
 ไม่ระบุ 
  20. นางเรียมฤทัย โพธิ์หล้า
 ไม่ระบุ 
  21. นางสาววิมลรัตน์ ศรีสวาท
 ไม่ระบุ 
  22. นางศรีสุพรรณ แสงแก้ว
 ไม่ระบุ 
  23. นางสาวศิริพร หล้าอินตา
 ไม่ระบุ 
  24. นางสาวสุคัลธรส สินภักดี
 ไม่ระบุ 
  25. นางสุรีย์ อ้วนโพธิ์กลาง
 ไม่ระบุ 
  26. นางสาวสุรีรัตน์ กงเพ็ชร
 ไม่ระบุ 
  27. นางหฤทัย โฮมชัย
 ไม่ระบุ 
  28. นางอรสา ฮงทอง
 ไม่ระบุ 
  29. นางสาวอารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16307571