ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดนำร่อง อาชีวศึกษา > เชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บทความ
สังกัด สอศ.
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 619 หมู่ 4   ถนน จอมทอง-ดอยอินทนนท์   ตำบล ข่วงเปา
   อำเภอ จอมทอง   จังหวัด เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์ 50160
โทรศัพท์: 0-5334-1872
โทรสาร: 0-5334-1485
เว็บไซต์: htttp://www.cicec.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 862 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายสันติ วรรคาวิสันต์ บทความ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
  2. นางสุกัญญา งาต้น
 ไม่ระบุ 
  3. นายเสกสรร วงศ์ราษฎร์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2551
  4. นางสาวกนกกาญจน์ ก๋าวิน
 ไม่ระบุ 
  5. นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวกฤษณา มหาวัง
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวกัญญา ทาระนัด
 ไม่ระบุ 
  8. นางกัลยา สุริยะ
 ไม่ระบุ 
  9. นายเกียรติศักดิ์ กุลสวัสดิ์มงคล
 ไม่ระบุ 
  10. นายจตุรงค์ คำกันทา
 ไม่ระบุ 
  11. นางจรรยา แก้วมณี
 ไม่ระบุ 
  12. นางสาวจันจิรา หมื่นใจ
 ไม่ระบุ 
  13. นางสาวจารุณี อินใจ
 ไม่ระบุ 
  14. นางจินตนา ปัญญาแก้ว
 ไม่ระบุ 
  15. นายเจษฎา สมบูรณ์มา
 ไม่ระบุ 
  16. นางชนิฎาพร ทนันต์ไชย
 ไม่ระบุ 
  17. นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง
 ไม่ระบุ 
  18. นางสาวณัฐฐินันท์ คำวัน
 ไม่ระบุ 
  19. นายนิรันต์ ยานะโส
 ไม่ระบุ 
  20. นายบุญทิม ญาณะก๋อง
 ไม่ระบุ 
  21. นายประพันธ์ กันธิยะ
 ไม่ระบุ 
  22. นายประวิทย์ แสงถวิล
 ไม่ระบุ 
  23. นายประเสริฐ จิตสุข
 ไม่ระบุ 
  24. นายพิทักษ์ พิทาคำ
 ไม่ระบุ 
  25. นางสาวพิศสมัย บุญเลิศ
 ไม่ระบุ 
  26. นายยศรินทร์ รัตนสมาหาร
 ไม่ระบุ 
  27. นางสาวรัชฏาพร ธรรมใจ
 ไม่ระบุ 
  28. นางรัชนี เกิดเต็มภูมิ
 ไม่ระบุ 
  29. นายวทัญญู แซ่วะ
 ไม่ระบุ 
  30. นางสาววนิดา สุภาอินทร์
 ไม่ระบุ 
  31. นางวรัญญา แก้ววงวาน
 ไม่ระบุ 
  32. นายวรานนท์ คำมาวัน
 ไม่ระบุ 
  33. นางสาววราภรณ์ อินใจ
 ไม่ระบุ 
  34. นายวินัย จันทรานาค
 ไม่ระบุ 
  35. นายวุฒิชัย อภิวงศ์
 ไม่ระบุ 
  36. นายสงกรานต์ ปันทะ
 ไม่ระบุ 
  37. นายสมพร สุนันต๊ะ
 ไม่ระบุ 
  38. นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส
 ไม่ระบุ 
  39. นางสาวสุภาพ บ้านเรือน
 ไม่ระบุ 
  40. นางสาวสุภาวดี อินใจ
 ไม่ระบุ 
  41. นายสุรชาติ รัตนะ
 ไม่ระบุ 
  42. นายสุวิทย์ สิทธิกุล
 ไม่ระบุ 
  43. นางสาวหทัยรัตน์ มาลารัตน์
 ไม่ระบุ 
  44. นางสาวอรณี จริยา
 ไม่ระบุ 
  45. นางอรนุช ญาณะก๋อง
 ไม่ระบุ 
  46. นางสาวอรนุช หนิ้วคำ
 ไม่ระบุ 
  47. นายอาทิตย์ ยุบยำแสง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
  48. นายธงชัย ทองเสวก
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16221971