ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดนำร่อง อาชีวศึกษา > นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สังกัด สอศ.
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 1076   ถนน ราชดำเนิน   ตำบล คลัง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์: 0-7535-6156
โทรสาร: 0-7534-1070
เว็บไซต์: http://www.nvc.ac.th
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 3,455 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสาวจิรารัตน์ ศรีไสยเพชร
 ไม่ระบุ 
  3. นางสาวชิตธนัช ธรฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
  4. นางปิยนุช ชูแสง
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางสาวรัจนา นันทพงศ์
 ไม่ระบุ 
  6. นายวิชิต จันทคณางกูร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2548
  7. นางสาวพัชรินทร์ สินไชย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  8. นางสาวภัครวดี สุดประเสริฐ
 อื่น ๆ 
  9. นายศราวุฒิ สงจันทร์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16221921