ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดนำร่อง อาชีวศึกษา > นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สังกัด สอศ.
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 263   ถนน ราชดำเนิน   ตำบล ท่าวัง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์: 0-7535-6062
โทรสาร: 0-7534-2268
เว็บไซต์: http://www.nktc.moe.go.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 3,609 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางสาวเสาวภา ชลารัตน์
 ไม่ระบุ 
  2. นายอนิสรณ์ คงวัดใหม่
 ไม่ระบุ 
  3. อริสา วรรณทอง
 ช่างต่าง ๆ 
รุ่นปี 2548
  4. นางกมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์ บทความ
 ประจำชั้น 
  5. นางสุวรรณี ทองเลี่ยมนาค
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
  6. นายมนัส นิระโฮ
 ช่างต่าง ๆ 
รุ่นปี 2550
  7. นายณรงค์ ยุทธิวัฒน์
 ช่างต่าง ๆ 
รุ่นปี 2552
  8. นางสาวธัญญารัตน์ จุลแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2553
  9. นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง
 ไม่ระบุ 
  10. นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส
 ไม่ระบุ 
  11. ว่าที่ ร.ต.สุนทร เตียวัฒนาตระกูล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  12. นายเผ่าพันธุ์ พุ่มสุวรรณ
 อื่น ๆ 
  13. นางพรทิพย์ รัตนพันธ์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2556
  14. นางสาวจารุวรรณ คงช่วยสถิตย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  15. นายปรีชา มหาโพธิกุล
  
  16. นายสิทธิชัย กองสุข
  
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16222174