ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดนำร่อง อาชีวศึกษา > นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
สังกัด สอศ.
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 6 ซอยหอไตร   ถนน ราชดำเนิน   ตำบล ในเมือง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์: 0-7535-6760
โทรสาร: 0-7534-6327
เว็บไซต์: http://www.artnst.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 1,460 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สำเภา  ชิ้นประกอบเกิด
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางทิพย์ภาภรณ์ ตันสุทธิกุล
 ภาษาต่างประเทศ 
  2. นางนฤมล วิสุทธิพันธุ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางวิติยา ชัยทิพย์
 อื่น ๆ 
  4. นายวีระ ศรีนวลปาน
 อื่น ๆ 
  5. นางศศินา ภารา
 วิทยาศาสตร์ 
  6. ว่าที่ ร.ต.สำเภา ชิ้นประกอบเกิด
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
  7. นางสาวถนอมศรี พลฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16222049