ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)
สังกัด สพป.
สพท.สมุทรปราการ เขต 2
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 300 หมู่ 13 ซอยประชาราษฎร์อุทิศ 25/1   ถนน กิ่งแก้ว   ตำบล ราชาเทวะ
   อำเภอ บางพลี   จังหวัด สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์: 0-2178-2334
โทรสาร: 0-2738-8491
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/kingkaew//index.html
 
ระดับที่เปิดสอน: ป.1-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พรรณี  ศรีทองใบ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล
 ภาษาต่างประเทศ 
  2. นางพรรณี ศรีทองใบ
 ไม่ระบุ 
  3. นายไพศาล นภากร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางมลทิรา อาจไพรินทร์
 ภาษาไทย 
  5. นางรุจี ศรีไศล
 ไม่ระบุ 
  6. นางสุชาดา เมฆแดง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  7. นายอารัญ สุดวิสัย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  8. นางสาวชุติกาญจน์ พัฒนะปราชญ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563511