ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > สมุทรปราการ
โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)
สังกัด สพป.
สพท.สมุทรปราการ เขต 1
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 215 หมู่ 10   ถนน ประชาอุทิศ-คู่สร้าง   ตำบล ในคลองบางปลากด
   อำเภอ พระสมุทรเจดีย์   จังหวัด สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10290
โทรศัพท์: 0-2463-2692
โทรสาร: 0-2463-2692
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 724 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       กฤษณา  จันทร์เพ็ญ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางกฤษณา จันทร์เพ็ญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  2. นายกลันทก์ สุคนธทรัพย์
 คณิตศาสตร์ 
  3. นางกัณฑิมา โกบประยูร
 ไม่ระบุ 
  4. นางกันยารัตน์ จิตตเกษม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นางกาญจนา ธีระกุล
 คณิตศาสตร์ 
  6. นางสาวจันทร์จิรา คำจันทร์
 ภาษาไทย 
  7. นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย์
 อนุบาล 
  8. นางจินตนา แหวนสว่างคล้าย
 ประจำชั้น 
  9. นายชัยณรงค์ กลิ่นอยู่
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  10. นางสาวฐิติยา พานิชการ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  11. นางบุปผา บุญธรรม
 ไม่ระบุ 
  12. นายประวิทย์ หวังรุ่งเจริญ
 ภาษาต่างประเทศ 
  13. นางเปรมิกา ต้นโพธิ์ธรรม
 วิทยาศาสตร์ 
  14. นางสาวพัชรีญา รื่นเริง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  15. นางไพรัตน์ บุญตรานนท์
 ประจำชั้น 
  16. นายไพศาล เหล่าปิ่นกาญจนา
 วิทยาศาสตร์ 
  17. นางรัตยา หาญมนต์
 ภาษาไทย 
  18. นางวิญญา วงศ์ศิริวัฒน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  19. นายศุภชัย โพธิ์เมือง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  20. นางสิริพร ฝอยทอง
 ภาษาไทย 
  21. นางสุวรรณี กิจสมโภชน์
 ประจำชั้น 
  22. นางอนงค์ ตาลประสาท
 ประจำชั้น 
  23. นายอลงกรณ์ ยินดีวงษ์
 ประจำชั้น 
  24. นางอาภรณ์ ทองรัตน์
 อนุบาล 
  25. นางอุไรวรรณ หอมชื่นชม
 ประจำชั้น 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563794