ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > สมุทรปราการ
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
สังกัด สพม.
สพท.สมุทรปราการ เขต 6
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 234 หมู่ 4   ถนน ท้ายบ้าน   ตำบล ท้ายบ้าน
   อำเภอ เมือง   จังหวัด สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์: 0-2389-0800-1
โทรสาร: 0-2389-0800-1
เว็บไซต์: http://www.hadammara.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,471 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ราณี  หังสวนัส
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางสาวกรรณิการ์ บุญหนัก
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. นางกฤษณา อ่อนนวม
 ภาษาไทย 
  4. นายกิจติศักดิ์ ศรีสังวาลย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางสาวกุลญานิษฐ์ อ่อนนวม
 ภาษาไทย 
  6. นางสาวเกษมศรี อุทธังชายา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นายขัตติยะ นิระพงษ์
 ภาษาไทย 
  8. คันธรส ศิรินานุวัฒน์
 ภาษาไทย 
  9. นางสาวจตุพร โสดารัตน์
 คณิตศาสตร์ 
  10. นางจันทนา เขียวสอาด
 ภาษาต่างประเทศ 
  11. นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ
 คณิตศาสตร์ 
  12. นางจิตรลดา หอมชื่น
 ภาษาไทย 
  13. นายจิรวัฒน์ เกิดผล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  14. นายชัยรัตน์ ล้ำฤทธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  15. นายชาญ ทัศนา
 วิทยาศาสตร์ 
  16. นายไชยรัตน์ อุทัยรัตน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. ณัฐฏ ศรีเสาวลักษณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  18. นางดารารัศมี ดีปัญญา
 ไม่ระบุ 
  19. นายทรงศักดิ์ ไตรสุวรรณ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  20. นายทองใหม่ สีไส
 ภาษาต่างประเทศ 
  21. นางสาวทิพย์วัลย์ จูฑะเตมีย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  22. นางสาวนภัส ภู่สกุล
 ศิลปะ 
  23. นางสาวนันทนา อาจกล้า
 วิทยาศาสตร์ 
  24. นางนันทยา เชื้อทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
  25. นันทวัน ทัศนา
 คณิตศาสตร์ 
  26. นางสาวนิภาภรณ์ ศิลปสมบัติ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  27. นางนุชนันท์ อ่อนจันทร์
 คณิตศาสตร์ 
  28. นางบังคม ป้องประสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
  29. นางสาวบุญล้อม ผลาชิต
 ภาษาไทย 
  30. นางเบญจมาศ อยู่วงค์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  31. นายปราณี หมายเจริญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  32. นางสาวเปรมจิตต์ ปิตุรักษ์พงษา
 ภาษาต่างประเทศ 
  33. นางสาวพเยาว์ ทับสวัสดิ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  34. นางสาวพรหมพร เพิ่มพูล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  35. นางสาวพอรินทร์ พุกพูนธนพัฒน์
 วิทยาศาสตร์ 
  36. นางพาณีพรรณ วุฒิสุขุม
 ภาษาต่างประเทศ 
  37. นางเพียงใจ พงษ์ยิ้มแย้ม
 ภาษาต่างประเทศ 
  38. นายไพรัช กันสิทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
  39. นายภานุวัฒน์ เรืองรังษี
 ศิลปะ 
  40. นางมณทิพย์ เศรษฐไกรกุล
 คณิตศาสตร์ 
  41. นางสาวรัตนาภรณ์ คงยืน
 ไม่ระบุ 
  42. นายเลอสรรค์ บริรักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  43. นางสาววนิดา ภูผา
 วิทยาศาสตร์ 
  44. นางสาววรรณสุณี วงค์สุวรรณ
 ศิลปะ 
  45. นายวรัญชัย สุโพธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  46. นางสาววิจิตรา วิภาคาร
 วิทยาศาสตร์ 
  47. นายวิชิต เครือยา
 ภาษาไทย 
  48. นายวิฑูรย์ เหรียญทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  49. นายวิทยา โสภากุล
 คณิตศาสตร์ 
  50. นางศรัญญา ทำสุนา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  51. นางศรินนา ทัศนิยม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  52. นางศรีอัมพร แสงจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  53. นายสมวรรณ คงจำปี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  54. นางสยมพร สมานมิตร
 ไม่ระบุ 
  55. สำอางค์ จิตต์เจริญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  56. สิรณา อ่ำถนอม
 ภาษาไทย 
  57. นางสาวสุชลรัตน์ เลขะโฆษ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  58. นางสาวสุดใจ เทพพิทักษ์ศักดิ์
 วิทยาศาสตร์ 
  59. นางสาวสุดา เจ๊ะหวังมา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  60. นางสาวสุภัคจิตา บางแบ่ง
 วิทยาศาสตร์ 
  61. นางสุวณี ไตรสุวรรณ
 คณิตศาสตร์ 
  62. นายสุวัฒน์ เหล่านิล
 ไม่ระบุ 
  63. นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  64. อภิรมย์ สิงนาค
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  65. นางสาวอารียา ปีแหล่
 ภาษาไทย 
  66. นางสาวอุดม พลเยี่ยม
 ศิลปะ 
  67. นายเอนก มูฮำหมัด
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  68. นางสาวจิตรา ชัยสว่างโยธิน
 วิทยาศาสตร์ 
  69. นางสาวจีรภา แสงมาน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  70. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวี เรืองอร่าม
 ภาษาต่างประเทศ 
  71. นางสาวพรพรรณ โพธิ์รมเย็น
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  72. นางสาวสุภวรรณ วงศ์ยะรา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563407