ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ลพบุรี
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
สังกัด สอศ.
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 343 หมู่ 1   ถนน สุรนารายณ์   ตำบล วังเพลิง
   อำเภอ โคกสำโรง   จังหวัด ลพบุรี   รหัสไปรษณีย์ 15120
โทรศัพท์: 0-3670-8093
โทรสาร: 0-3670-8094
เว็บไซต์: http://www.khoksamrongicec.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 1,388 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พลวัฒน์  สายสุวรรณ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางชนกานต์ โพธิ์เงิน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นางสาวนันธินี โพธิ์บัว
 ไม่ระบุ 
  3. นายบุญนำ โตสูง
 เพศศึกษา 
  4. นายพลวัฒน์ สายสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
  5. มัลลิกา ปานคุ้ม
 ไม่ระบุ 
  6. นายอุมาร คุ้มพวก
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2551
  7. นายวัชรากร อุทะดารา
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
  8. นางสาวเอมอร อิ่มด้วยบุญ
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17546556