ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บทความ
สังกัด สอศ.
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 346   ถนน หลักเมือง   ตำบล ในเมือง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด สุรินทร์   รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์: 0-4451-1190, 0-4451-5051
โทรสาร: 0-4451-3790, 0-4451-5051
เว็บไซต์: http://www.surintech.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: 4,684 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ศิริวรรณ  วงศ์วิลา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางอรุโณทัย คงวีระวัฒน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางสาวอารีย์วรรณ์ สายะวารานนท์ บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
  3. นางสาวกฤษณา ขันธ์น้อย
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นายขจรศักดิ์ เก้าศักดา
 ไม่ระบุ 
  5. นายคุมทรัพย์ บุญเปล่ง
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวจิฤมล งามเจริญ
 ไม่ระบุ 
  7. นางจุฑามาศ วอนแดง
 คณิตศาสตร์ 
  8. นายชำนิ พิศวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นายฐาปนา เจริญพร
 ไม่ระบุ 
  10. นางสาวดนันตยา ม่วงนิล
 ภาษาต่างประเทศ 
  11. นางสาวบังอร เปรียบยิ่ง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  12. นายประทุม ฉ่ำโสฬส
 ไม่ระบุ 
  13. นายพรชัย บุญภา
 ไม่ระบุ 
  14. นางสาวพัชรีพร ศรีพันธุ์
 ไม่ระบุ 
  15. นางพิชิต พ่อค้า
 ไม่ระบุ 
  16. นายพิษณุ เข็มโคตร
 ไม่ระบุ 
  17. นายมงคล ใจหาญ
 ไม่ระบุ 
  18. นายมงคล บุญคุ้ม
 ไม่ระบุ 
  19. นางวัฒนา มีรสล้ำ
 ไม่ระบุ 
  20. นางสาวศิริขวัญ ยงเพชร
 คณิตศาสตร์ 
  21. นายสมปอง ชูวงศ์
 ไม่ระบุ 
  22. นางสมพร สุขประเดิม
 ไม่ระบุ 
  23. นางสาวสุกัญญา ชัยพรรณา
 ภาษาต่างประเทศ 
  24. นายสุมิตร วงษ์สวรรค์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  25. นายสุเมธ ถูกจิตต์
 ไม่ระบุ 
  26. นางสาวเสาวภา สุจินพรหม
 คณิตศาสตร์ 
  27. นางอภิรดี ภูผาสุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  28. นางสาวอารีรัตน์ บุญสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
  29. นางสาวอุมาพร ยอดเพ็ชร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  30. นายชัยรัตน์ กองงาม
 ช่างต่าง ๆ 
  31. นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17546550