ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สังกัด ราชภัฏ
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 2   ถนน ราชธานี   ตำบล ในเมือง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
โทรสาร: 0-4531-1472
เว็บไซต์: http://www.ubru.ac.th/index2006.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวธิดารัตน์ จันทะหิน
 การศึกษาปฐมวัย 
รุ่นปี 2552
  2. นางชวนคิด มะเสนะ
 ไม่ระบุ 
  3. นายณรัช ไชยชนะ
 ไม่ระบุ 
  4. นางสาวณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นายดิศพล บุปผาชาติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางสาววิจิตรา ใจซื่อ
 คณิตศาสตร์ 
  7. ว่าที่ ร.ต.สาคร แก้วสมุทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  8. นางสาวฐานิยา ทองไทย
 ภาษาต่างประเทศ 
  9. นางสาวปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์
 ภาษาไทย 
  10. นางสาววรารัตน์ ธุมาลา
 การศึกษาปฐมวัย 
  11. นางสุกุญญา นุตโร
 การศึกษาปฐมวัย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16234946