ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > อุบลราชธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ บทความ
สังกัด กศน.
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่:    ตำบล วารินชำราบ
   อำเภอ วารินชำราบ   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์: 0-4526-9366
โทรสาร: 0-4526-9366
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       จุติ  ประสานสอน
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวขวัญนักตร์ กิตติโกสินท์
 ไม่ระบุ 
  2. นายเข็มพร ขาววงษ์
 ไม่ระบุ 
  3. นางสาวเจณิศฏา ฉิมวงษ์
 ไม่ระบุ 
  4. นางชะไมญา ภาษิต
 ไม่ระบุ 
  5. นายนิรันดร คุลธิ บทความ
 ไม่ระบุ 
  6. นายประธาน พุฒพิมพ์
 ไม่ระบุ 
  7. นางเพ็ญแข ต้นสาย
 ไม่ระบุ 
  8. นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์
 ไม่ระบุ 
  9. นางมลิณีย์ ใจแก้ว
 ไม่ระบุ 
  10. นางสาวรุ้งเพชร ศรีสมบูรณ์
 ไม่ระบุ 
  11. นางสาววราภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
  12. นางสาววิลัย มิตระมา
 ไม่ระบุ 
  13. นางสาวศิริพร ทรัพย์คูณ
 ไม่ระบุ 
  14. นายสนอง ใจทน
 ไม่ระบุ 
  15. นายสุบรรณ วิเศษชลธาร
 ไม่ระบุ 
  16. นางสุมาลี สังข์เงิน
 ไม่ระบุ 
  17. นายอุดร ถิ่นขาม
 ไม่ระบุ 
  18. นางอุไร เคนคำน้อย
 ไม่ระบุ 
  19. นางสาวเอมอร แก้วชิณ
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16234719