ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > อุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
สังกัด อบจ.
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่:    ตำบล ช่องเม็ก
   อำเภอ สิรินธร   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34350
โทรศัพท์: 0-4531-8594
โทรสาร: 0-4544-8594
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/chongmek
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 687 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ทุกระดับทุกห้องได้เรียนอย่างน้อย 16 คาบต่อปี เป็นหรือกำลังผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ทัศนีย์  พรแก้ว
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายกิติกร บุญเสริม
 ภาษาต่างประเทศ 
  2. นางสาวชมัยพร วามสิงห์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางสาวทิราวรรณ์ ปริโต
 คณิตศาสตร์ 
  4. นายนิเวศ มงคลการ
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางพรพรรณ สมชาติ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  6. นายวรชัย ยืนมั่น บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางสุภาวดี มงคลการ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2549
  8. นายณัฐพงษ์ บุตรวัง
 ภาษาไทย 
  9. นางบุญล้อม แก้วดอน
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นางพัชรินทร์ บุตรวัง
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2551
  11. นางสาววีรยา เดชบุญ
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2552
  12. นายพิชิต ดอนวิชา
 วิทยาศาสตร์ 
  13. นายศรชัย ชินราช
 ศิลปะ 
รุ่นปี 2555
  14. นายวรพงษ์ สุโคตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  15. นางสุพรรณี ปัททุมมี
 ไม่ระบุ 
  16. นายอนวัช อินทรบุตร
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16234730