ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) > อุบลราชธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ
สังกัด กศน.
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่:    ตำบล ม่วงสามสิบ
   อำเภอ ม่วงสามสิบ   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34140
โทรศัพท์: 0-4548-9399
โทรสาร: 0-4548-9399
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายจาตุรนต์ มั่นคง
 ไม่ระบุ 
  2. นางฉวีวรรณ ยืนสุข
 ไม่ระบุ 
  3. นายเฉลิมชัย พลเทพ
 ไม่ระบุ 
  4. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
 ไม่ระบุ 
  5. นายชาญศักดิ์ สาระ
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวชุนาภรณ์ จอมหงส์
 ไม่ระบุ 
  7. นายทวีศักดิ์ กระพันธ์เขียว
 ไม่ระบุ 
  8. นายธงชัย หนองขุ่นสาร
 ไม่ระบุ 
  9. นางสาวนิตยา ศรีทาบุตร
 ไม่ระบุ 
  10. นางบังอร กาทอง
 ไม่ระบุ 
  11. นางสาวเพ็ญประภา จัตุรัส
 ไม่ระบุ 
  12. นายมานพ ประธาน
 ไม่ระบุ 
  13. นายยิ่งยศ ศุภกุล
 ไม่ระบุ 
  14. นางยุพวรรณ์ นาถาพันธ์
 ไม่ระบุ 
  15. นายรณกริช รูปแก้ว
 ไม่ระบุ 
  16. นายสามารถ สุตาวงษ์
 ไม่ระบุ 
  17. นางสิดาพรรณ รัศมีโรจน์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16306846