ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา > อุบลราชธานี
โรงเรียนเวตวันวิทยา
สังกัด สพป.
สพท.อุบลราชธานี เขต 5
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 8   ถนน ศรีสุระ   ตำบล เมืองเดช
   อำเภอ เดชอุดม   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34160
โทรศัพท์: 0-4536-1316
โทรสาร: 0-4536-1316
เว็บไซต์: http://www.wettawan.comโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 604 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ทุกระดับทุกห้องได้เรียนอย่างน้อย 16 คาบต่อปี เป็นหรือกำลังผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       มยุรี  ทับทิมหิน
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางชริดา วิลัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นายถวัลย์ ภูผา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางทัศนีย์ ต้นเกตุ
 คณิตศาสตร์ 
  4. นางประไพจิต พรมเคน
 ศิลปะ 
  5. นางมยุรี ทับทิมหิน บทความ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางรัชนี รัศมีโรจน์
 ภาษาไทย 
  7. นางละเอียด บุญวัง
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นางวิไล สัมฤทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นางอุปกรณ์ แสนทวีสุข
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2549
  10. นางดวงเดือน บุตตะ
 ประจำชั้น 
  11. นางพรพิศ มุทาวัน
 ประจำชั้น 
  12. นางลัดดา สารพัฒน์
 ประจำชั้น 
  13. นางวรรณี บุษมงคล
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2551
  14. นางวนิดา กระโทกนอก
 คณิตศาสตร์ 
  15. นางสุกัญญา อาจเอี่ยม
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2553
  16. นายเกียรติศักดิ์ บรรเทิงสุข
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  17. นายจำนงค์ โสภารัตน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  18. นายเทียนชัย แก่นการ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  19. นางปิยนุช พวงพันธ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  20. นางผ่องแผ้ว บันเทิงสุข
 ประจำชั้น 
  21. นางสาวผ่องพรรณ ธนสีสังกูร
 ประจำชั้น 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247682