ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา > อุบลราชธานี
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
สังกัด สพม.
สพท.อุบลราชธานี เขต 29
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 99   ตำบล สหธาตุ
   อำเภอ เขื่องใน   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
โทรสาร: 0-4584-6091
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 475 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ทุกระดับทุกห้องได้เรียนอย่างน้อย 16 คาบต่อปี เป็นหรือกำลังผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ศุภลักษณ์  อุตรา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายกังวาล พลภูงา
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นายวุฒิไกร กิ่งแก้ว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. นางสาวศุภลักษณ์ อุตรา บทความ
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นางสมพิศ ทองเหลือง
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นายสมรักษ์ รุ่งเรือง
 วิทยาศาสตร์ 
  6. นางอัญชลี รักษาศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางอำพร กิ่งแก้ว บทความ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
  8. นางกุหลาบ ชมภูมาศ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นายธวัชชัย ชมภูมาศ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2550
  10. นายจิโรจ คำแฝง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
  11. นายจักรี บุญประสิทธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  12. นายธนพล กลั่นคกามดี
 ศิลปะ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247882