ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา > อุบลราชธานี
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.อุบลราชธานี เขต 29
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 279 หมู่ 3   ถนน สมเด็จ   ตำบล ปทุม
   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์: 0-4524-4283
โทรสาร: 0-4524-1536, 0-4525-0588
เว็บไซต์: http://www.pathumpit.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,509 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อรรถจิตร  เกษน้อย
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางจันทนา ขัมภรัตน์
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางจารุณี ทนงจิตร
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางทองใส กองทอง
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นายประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
 ไม่ระบุ 
  5. นางยุพดี นิมิตแสงเทียน
 ภาษาไทย 
  6. นายสมชาย ค้ำคูณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นางสมพร ทิพยมงคลกุล
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางอัญญานี โคตถา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นางอุบลวรรณ บัวขาว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2549
  10. นายนิวัฒน์ ยิ่งยง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นางมยุรี บุญเย็น
 ภาษาไทย 
  12. นางละฬิตา ภาผล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  13. นางวิมลศรี มุสิกะวัน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  14. นางอุษณีย์ ประสานพิมพ์
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2550
  15. นางปวีณรัตน์ พจนเวทย์
 วิทยาศาสตร์ 
  16. นางปัทมาวดี จำปาอ่อน
 ศิลปะ 
  17. นางอรวรรณ ไชยสัตย์
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  18. นางกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  19. นายอรรถจิตร เกษน้อย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  20. นางฐิติมากร สุขศรี
 วิทยาศาสตร์ 
  21. นางนวลนภา บรรพตาธิ
 คณิตศาสตร์ 
  22. นางสาวภุมรี บัวขาว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  23. นางมินตรา เกษน้อย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  24. นายสุพจน์ โสภาพล
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  25. นายธวัชชัย จันทสาร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247816