ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา > อุบลราชธานี
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สังกัด สพม.
สพท.อุบลราชธานี เขต 29
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 43 หมู่ 12   ถนน วารินพิบูล   ตำบล สว่าง
   อำเภอ สว่างวีระวงศ์   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์: 0-4520-2240
โทรสาร: 0-4520-2318
เว็บไซต์: http://122.155.5.176/~zp1260/index.htm
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 666 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       บุปผา  จารุพร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางกนกกาญจน์ โคตรรักษา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นายกำจัด กุลโชติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางสาวจุฑามาศ ทิพย์รักษา
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นางสาวชลิดา มีแสง
 คณิตศาสตร์ 
  5. นายชาญชัย แสงวิเชียร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นายณัฐพล ศรีใสคำ
 ไม่ระบุ 
  7. นางสาวดาราทิพย์ แสนทวีสุข
 ไม่ระบุ 
  8. นางทิพวรรณ ศรีภาค์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นายนฤทธิ์ ดุจดา
 ไม่ระบุ 
  10. นางนินนาท ไชยกาล
 ไม่ระบุ 
  11. นางแน่งน้อย ศรีสว่าง
 คณิตศาสตร์ 
  12. นางบุปผา จารุพร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  13. นางสาวปิยภรณ์ ศกุนตานุรักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
  14. นายพงษ์ลดา ชลธี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  15. นางพรทิวา ทองปน
 วิทยาศาสตร์ 
  16. นางพรสวรรค์ มาลัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  17. นางสาวเพียรทรพย์ ทองถม
 ภาษาไทย 
  18. นางรจนาพร รูปแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
  19. นางวริศรา ดีงาม
 ศิลปะ 
  20. นายวสันต์ จินาพร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  21. นายวัฒน ศรีสว่าง
 ภาษาไทย 
  22. นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตร
 คณิตศาสตร์ 
  23. นางสาววิไลวรรณ ทองเรือง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  24. นายศิริ ขอคตสำโรง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  25. นางสมใจ สัตนาโค
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  26. นายสมบูรณ์ สุวรรณกุล
 ช่างต่าง ๆ 
  27. นายสฤษดิ์ รุ่งแสง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  28. นางสาวสาวิตรี ดวงศรี
 ไม่ระบุ 
  29. นายสุพัฒน์ ธิศาเวร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  30. นายสุภกิจ บุญเกิด
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247694