ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > การศึกษาขั้นพื้นฐาน > อุบลราชธานี
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.อุบลราชธานี เขต 29
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 2   ถนน วิสูตรโยธาภิบาล   ตำบล สีวิเชียร
   อำเภอ น้ำยืน   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34260
โทรศัพท์: 0-4537-1105
โทรสาร: 0-4537-1177
เว็บไซต์: http://www.norwor.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,927 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เสาวภายุ์  สะนัย
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นายคณากร พูลเพิ่ม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางสาวดวงแข คำศรีสุข
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นางสาวดวงมณี เสนคำสอน
 ภาษาต่างประเทศ 
  5. นางดอกใคร่ วงศ์สาลี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นายตะวัน บุคดาแพน
 ภาษาต่างประเทศ 
  7. นายทองคำ ริทัศน์โส
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นายเทวฤทธิ์ ไชยเสริฐ
 ศิลปะ 
  9. นางนภาพร ริทัศน์โส
 คณิตศาสตร์ 
  10. นางสาวนฤมล ลาพุฒ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  11. นางนิตยา สุทธัง
 คณิตศาสตร์ 
  12. นางนิพัทรา ลายศิริศร
 คณิตศาสตร์ 
  13. นางนิราวรรณ จะโรจร
 ภาษาไทย 
  14. นางเนาวรัตน์ วงษาบุตร
 ภาษาต่างประเทศ 
  15. นางโบตั๋น กองวงสา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  16. นางปภาวรินทร์ วงษ์คำ
 ศิลปะ 
  17. นงสาวประกายทอง ชุมผลพิบูลย์วงศ์
 วิทยาศาสตร์ 
  18. นายประถมชัย ทุมเมฆ
 ไม่ระบุ 
  19. นางสาวปวีณา ใจดี
 ภาษาไทย 
  20. นายปองภพ ชนะพล
 คณิตศาสตร์ 
  21. นางปาริชาต กลยาณีย์
 ภาษาไทย 
  22. นายปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์
 คณิตศาสตร์ 
  23. นางผ่องอำไพ ตันติวีรานุลักษ์
 ภาษาไทย 
  24. นายพิชญุตม์ บัวใหญ่
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  25. นายพินิจ สีหะนันท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  26. นางพุธกันยา พรมชาติ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  27. นางสาวไพรรัตน์ สายสิม
 บรรณารักษ์ 
  28. นางไพรเวียง ทุมมากร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  29. นายมงคล วิชยานานนท์
 วิทยาศาสตร์ 
  30. นายยุธิน พิชัย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  31. นายรัฐพล คำแก่น
 วิทยาศาสตร์ 
  32. นางสาวรุ่งนภา เหมแดง
 วิทยาศาสตร์ 
  33. นางฤทธิกร สุนันต๊ะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  34. นางละมัย สุวรรณสิงห์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  35. นางลาวัลย์ ปุรินันต์
 วิทยาศาสตร์ 
  36. นางสาววราภรณ์ บุษดี
 วิทยาศาสตร์ 
  37. นางสาววิภา แก้ววงษา
 คณิตศาสตร์ 
  38. นางวิลาวัณย์ จิบจันทร์
 วิทยาศาสตร์ 
  39. นางศรัณย์รักษ์ ทีฆายุพรรค
 คณิตศาสตร์ 
  40. นางสาวสาริศา ศิริบูรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  41. นายสีหาพล สุภาว์
 คณิตศาสตร์ 
  42. นางสาวสุกัญญา สุนทรา
 คณิตศาสตร์ 
  43. นางสุดใจ ใจสว่าง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  44. นางสุพรรณี ต้นโพธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
  45. นางสาวเสาวภายุ์ สะนัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  46. นางแสงจันทร์ ฉวีรักษ์
 ภาษาไทย 
  47. นางสาวอรวรรณ บุษดี
 ภาษาต่างประเทศ 
  48. นางสาวอรวรรณ เอกทัน
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237407