ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > การศึกษาขั้นพื้นฐาน > อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์)
สังกัด สพป.
สพท.อุบลราชธานี เขต 3
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 11   ตำบล คันไร่
   อำเภอ สิรินธร   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34350
โทรศัพท์: 0-4584-9272
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/khanrai/
 
ระดับที่เปิดสอน: ป.1-ม.3
จำนวนนักเรียน: 416 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เทพนิมิต  พรรณาทรัพย์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางสาวกมลทิพย์ บุญแฝง
 ศิลปะ 
  2. นางจิราภรณ์ แก้วนิยม
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์
 ไม่ระบุ 
  4. นางวรินธร จุระยา
 ไม่ระบุ 
  5. นางสาวสุรัสวดี จันทะชาลี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นางอังคณี นาถาดทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237386