ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > การศึกษานอกโรงเรียน > อุบลราชธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ
สังกัด กศน.
เข้าปี 2551
 
ที่อยู่:    ถนน กงพะเนียง   ตำบล เขมราฐ
   อำเภอ เขมราฐ   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์: 0-4549-2001-2
โทรสาร: 0-4549-1225
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ทวีชัย  ศรีลับศรี
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
 ไม่ระบุ 
  2. นางสาวดารารัตย์ เชื้อสกล
 ไม่ระบุ 
  3. นางดารุณี จันทะนาม
 ไม่ระบุ 
  4. นายทวีชัย ศรีลับศรี
 ไม่ระบุ 
  5. นางทิพวรรณ จัมปะโสม
 ไม่ระบุ 
  6. นายธีรพัฒน์ พยัคฆพันธ์
 ไม่ระบุ 
  7. นางนภัส พัวพันธ์
 ไม่ระบุ 
  8. นางสาวประภาภรณ์ เชื้อเวียง
 ไม่ระบุ 
  9. นางพัฒนศรี ประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
  10. นางศิริฉัตร ปกครอง
 ไม่ระบุ 
  11. นางสาวสุธรรมา จันทร์สอน
 ไม่ระบุ 
  12. นางหทัยรัตน์ สิงห์เชื้อ
 ไม่ระบุ 
  13. นางสาวอรตา พลูเพิ่ม
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16307566