ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > อำนาจเจริญ
โรงเรียนพนาศึกษา
สังกัด สพม.
สพท.อำนาจเจริญ เขต 29
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 10   ถนน อุปชิต   ตำบล พระเหลา
   อำเภอ พนา   จังหวัด อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์ 37180
โทรศัพท์: 0-4546-3510
โทรสาร: 0-4556-3510
เว็บไซต์: http://202.143.136.2/index.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,385 คน
   
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
       จัดเพศศึกษาแบบสอดแทรกไปกับเนื้อหาสาระอื่นๆ ไม่ได้จัดทั้งคาบเรียน
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อรทัย  ศักดิ์สยาม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางกนกวรรณ บั้งทอง
 คณิตศาสตร์ 
  2. นายดวงชัย ไชยขาว
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นายประครอง ไวยพันธ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นายปัญญา พรมน้อย
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นางสาวพรชนก บุญแจ้ง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นายวินิจ พันธุ์อยู่
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7. นายสุธี วอทอง
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางอรทัย ศักดิ์สยาม
 ไม่ระบุ 
  9. นายอาคม ศักดิ์สยาม
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นายอุทัย หงษ์ทา
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17546905