ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > พะเยา
โรงเรียนภูซางวิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.พะเยา เขต 36
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 310   ตำบล สบบง
   อำเภอ ภูซาง   จังหวัด พะเยา   รหัสไปรษณีย์ 56110
โทรศัพท์: 0-5444-5582
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://www.phusang.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       อังคณา  กันตะยา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นางกรกวรรณ แสงศรีจันทร์
 ไม่ระบุ 
  2. นางกัญญารัตน์ หัวนา
 ไม่ระบุ 
  3. นายกิตติ สันติกร
 ไม่ระบุ 
  4. นายกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์
 ไม่ระบุ 
  5. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
 ไม่ระบุ 
  6. นายเกวนยุทธ ใจกล้า
 ไม่ระบุ 
  7. นายโกมล รวมสุข
 ไม่ระบุ 
  8. นายไกรสร เทพนากิจ
 ไม่ระบุ 
  9. นางสาวแขนภา อำขำ
 ไม่ระบุ 
  10. นางคนึงนิจ รวมสุข
 ไม่ระบุ 
  11. นายคิณ ประชุม
 ไม่ระบุ 
  12. นางจิณณพัต ทองนิธิกูล
 ไม่ระบุ 
  13. นางฐานิตา ประวัง
 ไม่ระบุ 
  14. นางสาวณัฐยาภรณ์ ผ่องแผ้ว
 ไม่ระบุ 
  15. นายณัฐวุฒิ บุญชัย
 ไม่ระบุ 
  16. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่
 ไม่ระบุ 
  17. นายเติมศักดิ์ สุวรรณ
 ไม่ระบุ 
  18. นางนงเยาว์ เทพนากิจ
 ไม่ระบุ 
  19. นางสาวนนารินทร์ สบบง
 ไม่ระบุ 
  20. นางนรรท์ทวรรณ ยอดสาร
 ไม่ระบุ 
  21. นางนัชชา บุญมี
 ไม่ระบุ 
  22. นายนิธิพนธ์ สีน้ำเงิน
 ไม่ระบุ 
  23. นางนิภาพันธุ์ ใจกล้า
 ไม่ระบุ 
  24. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิต
 ไม่ระบุ 
  25. นายบุญชม ใจเสาร์ดี
 ไม่ระบุ 
  26. นายบุญช่วย แสงศรีจันทร์
 ไม่ระบุ 
  27. นายบุญลือ ศรีสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
  28. นายปกรณ์ รวมสุข
 ไม่ระบุ 
  29. นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
  30. นางพชร โหจินดารัตน์
 ไม่ระบุ 
  31. นายพิทักษ์ ศรชัย
 ไม่ระบุ 
  32. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ
 ไม่ระบุ 
  33. นายยงค์ยุทธิ์ เอกชัยพิทักษ์
 ไม่ระบุ 
  34. นางรมิดา บุญมา
 ไม่ระบุ 
  35. นายรังสรรค์ เตชะแก้ว
 ไม่ระบุ 
  36. นางลัดดา เดชสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
  37. นางวรรณยุพา โกมลวิจิตรกุล
 ไม่ระบุ 
  38. นางวราภรณ์ สมฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
  39. นางวัชราภรณ์ โยธาดี
 ไม่ระบุ 
  40. นางวิลัยวัลย์ วรรณคำ
 ไม่ระบุ 
  41. นางสาววิลาวรรณ คนึงคิด
 ไม่ระบุ 
  42. นายวุฒิชัย ยาวิไชย
 ไม่ระบุ 
  43. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูล
 ไม่ระบุ 
  44. นางสาวศรีไพร ใจกล้า
 ไม่ระบุ 
  45. นางศิริเพ็ญ พรสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
  46. นายสมมิตร แก้วปงสัก
 ไม่ระบุ 
  47. นายสมยศ แจ่มใส
 ไม่ระบุ 
  48. นางสายสุดา สร้อยสวิง
 ไม่ระบุ 
  49. นางสารภี บุญชัย
 ไม่ระบุ 
  50. นางสาวสุญาณี เย็นใจ
 ไม่ระบุ 
  51. นายสุนทร คำสุข
 ไม่ระบุ 
  52. นายสุวรรณ สุริยะป้อ
 ไม่ระบุ 
  53. นางโสภณิศร์ เสือพิณ
 ไม่ระบุ 
  54. นายอดุลย์ วรรณคำ
 ไม่ระบุ 
  55. นางอนัญญา สมฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
  56. นายอนันท์ ศรีชัยตัน
 ไม่ระบุ 
  57. นางสาวอรนุช สบบง
 ไม่ระบุ 
  58. นางอังคณา กันตะยา
 ไม่ระบุ 
  59. นางสาวอัญชลี ดวงขยาย
 ไม่ระบุ 
  60. นายอุทัย ประเสริฐสังข์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563803